Careers

Salary: Thỏa Thuận

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 15/08/2019

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Nhiệm vụ chung của Ban kiểm soát:

- Lập kế hoạch kiểm toán đầu năm cho các công ty gửi Giám đốc tài chính phê duyệt.

- Tổ chức kiểm toán định kỳ hàng năm theo kế hoạch đã định hoặc kiểm toán bất thường khi có yêu cầu

- Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; các quy định về kế toán, thuế và tài chính của các cơ quan chức năng bên ngoài công ty như cơ quan thuế, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước…

- Lập các báo cáo và thư quản lý sau kiểm toán thể hiện các vấn đề đã thực hiện đúng và chưa thực hiện đúng tại các công ty được kiểm toán cho Ban giám đốc tập đoàn và những người liên quan, đồng thời tư vấn các biện pháp khắc phục.

- Ban hành các mẫu biểu báo cáo, mẫu thư quản lý sau kiểm toán

- Giám sát các công ty thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán.

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bộ phận kiểm soát nội bộ; chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành bộ phận kiểm soát nội bộ; thực hiện kiểm tra, rà soát đánh giá một cách độc lập, khách quan với các kết luận kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập.

- Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm toán do team kiểm toán thực hiện trước Ban Giám đốc

2. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Kiểm soát:

- Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định

- Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát, ký các báo cáo kiểm toán và thư quản lý.

- Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét.

- Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

YÊU CẦU:

- Tuổi từ 28 đến 40

- Có một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trưởng nhóm/trưởng phòng Kiểm soát/Kiểm toán.

- Thành thạo tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc ở những tập đoàn đa quốc gia/công ty kiểm toán nước ngoài

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển